an toan truyen tin

Đảm bảo an toàn
truyền tin

ma hoa va nen du lieu

Mã hóa và
nén dữ liệu

xac thuc da lop

Bảo vệ thông tin,
dữ liệu

phat hien tan cong

Phát hiện các dấu hiệu
tấn công mạng