bao cao hoat dong mang

Agent giám sát,
thu thập dữ liệu
trên máy trạm

kha nang idps

Rà quét các
phần mềm trên máy trạm

he thong giam sat va bao ve

Cảnh báo về
các bản vá,
các lỗ hổng CVE

quan ly canh bao

Phát hiện và
cảnh báo các
nguy cơ về ATTT