dinh danh lien tuc

Xác thực người dùng
bằng mật khẩu

kha nang idps

Xác thực thiết bị
kết nối L2, L3
qua địa chỉ MAC, IP

xac thuc bang pki

Xác thực thiết bị,
người dùng bằng
PKI X509

quan ly tap trung 1

Phân quyền theo
người dùng, thiết bị,
ứng dụng