nen du lieu video

Nén dữ liệu video

xu ly hinh anh ai

Xử lý hình ảnh
ứng dụng AI

he thong vms

Hệ thống VMS

edge computing

Công nghệ
Edge-Computing