dinh danh lien tuc

Quản lý và xác thực
danh tính

chuyen tiep goi tin

Đăng nhập 1 lần và
Xác thực 2 lớp

xac thuc bang pki

Đồng bộ từ hệ thống
định danh hiện có

quan ly tap trung 1

Làm chủ tính năng
quản lý phân quyền